រោងចក្រផលិតរទេះរុញ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ - ក្រុមហ៊ុនផលិតរទេះរុញប្រទេសចិន