រោងចក្រផលិតគ្រែដោយដៃ ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ - ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រែដោយដៃប្រទេសចិន