រោងចក្រ​ផលិត​រទេះរុញ​ការ​ផ្ទេរ​បន្ទាន់ អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់ - រោងចក្រ​ផលិត​រទេះ​រុញ​ផ្ទេរ​បន្ទាន់​នៅ​ប្រទេស​ចិន